Dotacje Unijne


Tytu? projektu:

Przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w celu opracowania nowych suplementw diety o zwi?kszonym bezpiecze?stwie ich stosowania zawieraj?cych ekstrakty ro?linne

Projekt wsp?finansowany z Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I Wykorzystanie dzia?alno?ci badawczo rozwojowej w gospodarce Dzia?ania 1.2 Dzia?alno?? badawczo rozwojowa przedsi?biorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020.

Podstawowym celem inwestycji jest opracowanie technologii otrzymywania ekstraktw ro?linnych o ca?kowicie kontrolowanym sk?adzie, a w ko?cowym etapie wyprodukowanie prototypowej partii nowych suplementw diety o znacz?co obni?onej mo?liwo?ci wywierania dzia?a? niepo??danych dla organizmu ludzkiego zawieraj?cych ekstrakty ro?linne o ca?kowicie kontrolowanym sk?adzie.

Efektem wdro?enia b?dzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych suplementw diety o znacz?co obni?onej mo?liwo?ci wywierania dzia?a? niepo??danych dla organizmu ludzkiego zawieraj?cych ekstrakty ro?linne o ca?kowicie kontrolowanym sk?adzie pod w?asn? mark?, co pozwoli na pozyskanie nowych klientw, zwi?kszenie udzia?u w rynku oraz cz??ciowe uniezale?nienie si? od zleceniodawcw poprzez uzyskanie mo?liwo?ci rozpocz?cia produkcji w?asnych produktw.

ca?kowity koszt realizacji projektu:

1 431 042,26 PLN

ca?kowita kwota wydatkw kwalifikowanych:

1 293 007,43 PLN

wk?ad Funduszy Europejskich:

642 555,80PLN

okres realizacji:

01.06.2017 r. - 31.12.2018 r.International Conference:
SAFETY OF BOTANICALS AND BOTANICAL PREPARATIONS USED IN FOOD SUPPLEMENTS PRODUCTION

Dnia 20 marca 2019 roku w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Informatyki i Przedsi?biorczo?ci w ?om?y odby?a si? Mi?dzynarodowa Konferencja Naukowa Safety of botanicals and botanical preparations used in food supplements production organizowana przez firm? Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. oraz Wydzia? Informatyki i Nauk o ?ywno?ci Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Informatyki i Przedsi?biorczo?ci w ?om?y.

PROGRAM:
10.00-10.30. Welcome of the participants and some information about the research project:
Regional Operational Programme of Mazovian Voivodship 2014-2020, RPMA.01.02.00-14-5757/16-01
Research and development of new food supplements with increased safety containing herbal extracts.

I Session Chairman: Prof. Mieczys?aw Obiedzi?ski
10.30-11.00. Dr Agnieszka Obiedzi?ska, Lomza State University of Applied Sciences, Faculty of Computer Science and Food Science, Poland.
Food safety aspects of food supplements and their ingredients.
11.00-11.30. Prof. Iwona Wawer, Medical University of Warsaw, Faculty of Pharmacy, Poland.
Rational supplementation.
11.30-12.00. Prof. Emanuele Boselli, Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Science and Technology, Italy.
Aspects and challenges of the quality evaluation and safety of Mediterranean food products.
12.00-12.30. Prof. Bo?ena Waszkiewicz-Robak, Lomza State University of Applied Sciences, Faculty of Computer Science and Food Science, Poland.
Dietary supplements or functional food?.
12.30-13.00. Coffee break at the Hall close to Conference Aula.

II Session Chairman: Prof. Emanuele Boselli
13.00-13.30. Prof. Ivan Darashkevich, Grodno State Agrarian University, Economics Department, Belarus.
Registration requirements for botanicals used in pharmaceutical industry in Belarus.
13.30-14.00. Prof. El?bieta Biller, Lomza State University of Applied Sciences, Faculty of Computer Science and Food Science, Poland.
Natural supplements.
14.00-14.30. Prof. Nina P. Kanunnikava, Yanka Kupalas Grodno State University, Department of Food Technology, Physiology and Hygiene of Nutrition, Belarus.
Comparative activity of biologically active supplements of plants versus artificially synthesized.
14.30-15.00. Prof. Mieczys?aw Obiedzi?ski, Lomza State University of Applied Sciences, Faculty of Computer Science and Food Science, Poland.
Trends in the analysis and quality and safety control of food supplements originated from plant extracts.
15.00-15.10. Conference overview.
15.10-15.55. Lunch in the Hall close to the Conference Assembly Hall.
16.00-18.00. Guided tour around the Lomza town.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE
Biller El?bieta Lomza State University of Applied Sciences, Poland
Boselli Emanuele Free University of Bozen-Bolzano, Italy
Charmas Robert Lomza State University of Applied Sciences, Poland
Darashkevich Ivan Grodno State Agrarian University, Belarus
Dro?d? Marlena Natur Produkt Pharma, Poland
Kanunnikava Nina Yanka Kupalas Grodno State University, Belarus
Nowak Krystyna Natur Produkt Pharma, Poland
Obiedzi?ska Agnieszka Lomza State University of Applied Sciences, Poland
Obiedzi?ski Mieczys?aw Lomza State University of Applied Sciences, Poland
Pniewska-Dawidczyk Ewa Natur Produkt Pharma, Poland
Wawer Iwona Medical University of Warsaw, Poland.
Waszkiewicz-Robak Bo?ena Lomza State University of Applied Sciences, Poland

HONORARY COMMITTEE
J?drzejczak Marek Vice-Chairman, Natur Produkt Pharma, Poland
Purwin Tomasz Chairman, Natur Produkt Pharma, Poland
Surowik Dariusz Professor, Rector, Lomza State University of Applied Sciences, Poland

ORGANIZING COMMITTEE
Charmas Robert Lomza State University of Applied Sciences, Poland
Nowak Krystyna Natur Produkt Pharma, Poland
Mieczkowska Ewelina Natur Produkt Pharma, Poland
Obiedzi?ska Agnieszka Lomza State University of Applied Sciences, Poland
Ogrodnik Anna Natur Produkt Pharma, Poland


Pobierz ulotk? konferencyjn?